دلبستگی است مادر هر ماتمی که هست/ صائب تبریزی/ تک بیت

درخواست حذف این مطلب
دلبستگی است مادرِ هر ماتمی که هست می زاید از تعلقِ ما هر غمی که هست.. ! صائب تبریزی http://persianpoetry. /category/115/10